นักท่องเที่ยว ราคา
ผู้ใหญ่ ๑๐๐
เด็ก ๒๐
นร.ประถม - ปวช. (ในเครื่องแบบ) ๒๐
ปวส. – มหาวิทยาลัย (ในเครื่องแบบ) ๕๐
ครู ทหาร ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) ๕๐

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร เข้าชมฟรี

ชาวต่างชาติ ราคา
ผู้ใหญ่ 150
เด็ก 70
   
อัตราค่ารถ ราคา
รถบัส 60
รถยนต์ 50
รถจักรยานยนต์ 10
* ธรรมเนียมค่าเข้าชมสวนสัตว์อัตรานี้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้นไป *
@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)